REGULAMIN

Coventry
§ 1
Zasady Ogólne
Aby uczeń mógł uczęszczać do szkoły muszą być spełnione następujące warunki:
1. Wypełniony Formularz Rejestracyjny, podpisany przez rodziców/opiekunów.
2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów co do przestrzegania przez dziecko/dzieci
obowiązujących w szkole norm dobrego zachowania.
3. Uiszczenie opłaty w wysokości:
● £72.00 (1 dziecko) lub £99.00 (2 lub więcej dzieci) dla uczniów
zarejestrowanych na nowy rok szkolny do 15 sierpnia
● w pełni opłacony poprzedni rok szkolny.
4. Brak opłaty w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
Jeśli uczeń zgłosi się do szkoły bez spełnienia powyższych warunków zostanie odesłany
do domu z listem wyjaśniającym do rodziców/opiekunów.
Jeśli uczeń ma mniej niż 16 lat zostanie mu zapewniona opieka w szkole do czasu
przyjazdu rodziców/opiekunów.
5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o rezygnacji ze szkoły w formie
pisemnej, złożonej osobiście w sekretariacie szkoły bądź drogą mailową na adres:
info@polskaszkolacoventry.co.uk
§ 2
Rejestracja ucznia
1. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz Wniosek
o wydanie/przedłużenie legitymacji szkolnej (oba dokumenty dostępne na stronie
internetowej szkoły bądź wysłany przez sekretariat szkoły na adres mailowy
rodzica/opiekuna).
2. Zapisy odbywają się w wyznaczonym przez Zarząd Szkoły terminie.
3. Jeśli uczeń zapisuje się do szkoły w ciągu roku szkolnego, dyrektor podejmuje decyzję,
od kiedy uczeń może rozpocząć naukę. Zwykle bywa to w pierwszą sobotę po feriach.
4. W pewnych sytuacjach uczeń będzie mógł rozpocząć naukę dopiero po rozpoczęciu
nowego roku szkolnego, zwłaszcza gdy:
● jest powyżej 20 uczniów w klasie,
● klasa jest przygotowywana do I Komunii Świętej,
● klasa przygotowuje się do egzaminów (do tych klas można zapisać się tylko w
pierwszym trymestrze).
§ 3
Opłaty
1. Uczeń będzie mógł uczęszczać do szkoły tylko po uiszczeniu pierwszej raty opłat za
bieżący rok szkolny w wyznaczonym terminie oraz po uregulowaniu opłat zaległych.
2. Opłata powinna być dokonana przez konto rodziców/opiekunów na ParentMail.
Wyjątkowo będzie przyjmowana gotówka lub wpłata na konto bankowe szkoły.
3. Wysokość opłat (zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Rodziców z dnia 3 grudnia
2022, stawka podwyższona o 5% stopy inflacyjnej)
● £360 za jedno dziecko,
● £495 za dwoje lub więcej dzieci.
4. Opłatę będzie można dokonać wpłacając całą sumę lub w 5 ratach:
● pierwsza do 15 sierpnia przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego,
● druga do końca września danego roku szkolnego,
● trzecia do końca listopada danego roku szkolnego.
● czwarta do końca lutego
● piąta do końca kwietnia
5. W wypadku całkowitej, jednorazowej opłaty za szkołę, gdy uczeń przerwie naukę w
ciągu roku szkolnego, część opłat zostanie rodzicom/opiekunom zwrócona. Aby otrzymać
zwrot opłaty rodzice powinni napisać podanie do Zarządu Szkoły. Wysokość zwrotów jest
następująca:
● 50%, jeśli uczeń przerywa naukę w 1 trymestrze,
● 25%, jeśli uczeń przerywa naukę w 2 trymestrze,
● 0%, jeśli uczeń przerywa naukę w 3 trymestrze.
Jeśli opłata będzie dokonana na raty nie jest przewidywany jej zwrot.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo wyciągnięcia konsekwencji administracyjnych
w wypadku, gdy mimo przypomnień, opłata za szkołę nie zostanie uiszczona.
7. Za zwłokę opłaty poza ustalonymi przez Zarząd Szkoły terminami będzie
pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20.00 funtów.
8. Szkoła zastrzega sobie prawo, po trzykrotnym przypomnieniu o nie
dokonaniu opłat i telefonie do rodziców/opiekunów, skreślenia dziecka z listy
uczniów.
9. W przypadku rezygnacji złożonej w formie pisemnej przed 31 sierpnia i po
dokonaniu przynajmniej pierwszej raty, rodzic/opiekun ma prawo ubiegać się o
jej zwrot na podane konto bankowe w UK.
§ 4
Przypisy końcowe
1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Coventry jest zatwierdzany przez Walne
Zebranie Rodziców zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zmiany w przepisach Regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej dokonuje Walne
Zgromadzenie Rodziców lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rodziców na wniosek
rodziców/opiekunów lub Zarządu Szkoły (zwanym Kolegium Szkoły).
3. Procedurę zwoływania Walnego Zgromadzenia Rodziców określa Statut Polskiej Szkoły
Sobotniej w Coventry i Konstytucja Charity Organization.
4. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej obowiązuje w rozpoczętym roku szkolnym w
kształcie przyjętym przez ostatnio zwołane Walne Zgromadzenie Rodziców.
§ 5
Obowiązki Ucznia
Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:
● Zapoznam się z obowiązkami ucznia.
● Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
● Będę brać czynny udział w lekcjach.
● Będę brać udział w lekcjach prowadzonych na platformie Google Classroom,
będę oddawać prace w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
● Nie będę jeść ani pić podczas lekcji w szkole.
● Wiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone
podczas zajęć. W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji,
nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania i umieszczenia go w
widocznym miejscu i oddania uczniowi przed przerwą/zakończeniem lekcji.
● Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć szkolnych i będę regularnie
odrabiać pracę domową.
● Będę przygotowany/a do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne,
zeszyty i podręczniki.
● Podczas przerw będę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.
● Będę koleżeński/a i opiekuńczy/a w stosunku do rówieśników i młodszych. Będę
z szacunkiem odnosić się do nauczycieli, personelu szkoły, rodziców pełniących
dyżury oraz rodziców innych uczniów.
● Będę przestrzegać zasad wynikających z zarządzeń dotyczących Covid-19.
● Będę szanować budynek, wyposażenie szkoły i otoczenie szkoły i wiem, że
wszystkie koszta dokonanych przeze mnie zniszczeń będą ponosić moi
rodzice/opiekunowie.
● Wiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, środków odurzających i/lub
alkoholu jest zabronione.
● Wiem, że nie wolno żuć gumy w klasach i na terenie szkoły.
● Wiem, że palenie tytoniu/papierosów na terenie szkoły jest zabronione.
Wiem, że za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu przewidywane
są następujące kary:
– zwrócenie uwagi przez nauczyciela lub dyżurującego rodzica,
– ostrzeżenie otrzymane od nauczyciela,
– powiadomienie Dyrekcji Szkoły o zaistniałym incydencie,
– rozmowa ucznia z Dyrekcją Szkoły,
– wezwanie do szkoły na rozmowę rodziców/opiekunów,
– zawieszenie w czynnościach ucznia na okres jednego miesiąca z
obowiązkiem uzupełniania materiału przerobionego w klasie w tym okresie,
– skreślenie z listy uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Coventry decyzją

 

Zarządu Szkoły.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera