REGULAMIN

Zasady Ogólne

 

Aby uczeń mógł uczęszczać do szkoły muszą być spełnione następujące warunki: 

 

1. Wypełniony Formularz Rejestracyjny, podpisany przez rodziców. 

2. Zobowiązanie rodziców, co do przestrzegania przez dziecko obowiązujących w szkole norm dobrego zachowania. 

3. Uiszczenie opłaty w wysokości :

 

– £80 (1dziecko) lub £130 (2 lub więcej dzieci) dla uczniów uczęszczających do szkoły w ubiegłym roku, do 31 lipca, przed rozpoczynającym się kolejnym rokiem szkolnym
– £70 w dniu zapisów, dla uczniów składających formę rejestracyjną po raz pierwszy, a pozostałej sumy zgodnie z terminem opłat

 

4. Uiszczenie zaległych opłat.

 

Jeśli uczeń zgłosi się do szkoły bez spełnienia powyższych warunków zostanie odesłany do domu z listem wyjaśniającym do rodziców. Jeśli uczeń ma mniej niż 16 lat zostanie mu zapewniona opieka w szkole do czasu przyjazdu rodziców.

 

 

Formularz Rejestracyjny

 

1. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Formularz Rejestracyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły).

 

2. Zapisy odbywają się w wyznaczonym przez Zarząd Szkoły terminie.

 

3. Jeśli uczeń zapisuje się do szkoły w ciągu roku szkolnego, dyrektor podejmuje decyzję od kiedy uczeń może rozpocząć naukę.
Zwykle bywa to w pierwszą sobotę po feriach.

 

4. W pewnych sytuacjach uczeń będzie mógł rozpocząć naukę dopiero po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, zwłaszcza gdy:

 

– w klasie jest powyżej 20 uczniów
– klasa jest przygotowywana do I komunii świętej
– klasa przygotowuje się do egzaminów (do tych klas można zapisać się tylko w pierwszym trymestrze)

 

5. O wypisaniu dziecka ze szkoły rodzice/opiekunowie mają obowiązek powiadomienia dyrekcji szkoły oficjalnym listem. W wypadku, gdy taki list nie zostanie dostarczony, Zarząd Szkoły zastrzega sobie prawo do dalszego pobierania opłat.

 

 

Opłaty

 

1. Uczeń będzie mógł uczęszczać do szkoły tylko po uiszczeniu pierwszej raty opłat za bieżący rok szkolny w wyznaczonym terminie oraz po uregulowaniu opłat zaległych.

 

2. Opłata powinna być dokonana przez konto rodziców/opiekunów na Parentmail. Wyjątkowo będzie przyjmowana gotówka.

 

3. Wysokość opłat:
£280 za jedno dziecko
£390 za dwoje lub więcej dzieci

 

4. Opłaty będzie można dokonać wpłacając całą sumę lub w trzech ratach:
– pierwsza do 31 lipca przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego
– druga do 31 października danego roku szkolnego
– trzecia do końca lutego danego roku szkolnego

 

5. W wypadku całkowitej, jednorazowej opłaty za szkołę, gdy uczeń przerwie naukę w ciągu roku szkolnego, część opłat zostanie rodzicom zwrócona. Aby otrzymać zwrot opłaty rodzice powinni napisać podanie do dyrektora szkoły.

 

Wysokość zwrotów jest następująca:
– 50% jeśli uczeń przerywa naukę w 1 trymestrze
– 25% jeśli uczeń przerywa naukę w 2 trymestrze
– 0% jeśli uczeń przerywa naukę w 3 trymestrze

 

Jeśli opłata będzie dokonana na raty nie jest przewidywany jej zwrot.

 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo wyciągnięcia konsekwencji administracyjnych w wypadku, gdy mimo przypomnień, opłata za szkołę nie zostanie uiszczona.

 

7. Szkoła zastrzega sobie prawo, po trzykrotnym przypomnieniu o niedokonaniu opłat i telefonie do rodziców/opiekunów, skreślenia dziecka z listy uczniów.

 

 

 

Kodeks Ucznia

 

Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:
Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
Będę brać czynny udział w lekcjach.
Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
Wiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas zajęć.
Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć szkolnych.
Będę regularnie odrabiać pracę domową.
Będę przygotowany/a do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
Podczas przerw będę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.
Będę koleżeński/a i opiekuńczy/a w stosunku do rówieśników i młodszych.
Będę z szacunkiem odnosić się do nauczycieli, personelu szkoły, rodziców pełniących dyżury oraz rodziców innych uczniów.
Będę szanować budynek i wyposażenie szkoły. W wypadku uszkodzenie lub zniszczenia wyposażenia szkoły rodzice/opiekunowie pokryją koszty reperacji lub wymiany tego sprzętu.
Wiem, że palenie tytoniu / papierosów na terenie szkoły jest zabronione.
Wiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków i/lub alkoholu jest zabronione.

 

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera