REGULAMIN

§1

Zasady Ogólne

Aby uczeń mógł uczęszczać do szkoły muszą być spełnione następujące warunki:

1. Wypełniony formularz rejestracyjny, podpisany przez rodziców/opiekunów.

2. Wypełniony wniosek o legitymację szkolną, podpisany przez rodziców/opiekunów.

3. Zobowiązanie rodziców/opiekunów co do przestrzegania przez dziecko/dzieci obowiązujących w szkole norm dobrego zachowania.

4. Uiszczenie opłaty w wysokości:

●  £68.00 (1 dziecko) lub £94.00 (2 lub więcej dzieci) dla uczniów zarejestrowanych na nowy rok szkolny do 31 lipca

●  w pełni opłacony poprzedni rok szkolny.

5. Brak opłaty w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jeśli uczeń zgłosi się do szkoły bez spełnienia powyższych warunków zostanie odesłany do domu z listem wyjaśniającym do rodziców/opiekunów.

Jeśli uczeń ma mniej niż 16 lat zostanie mu zapewniona opieka w szkole do czasu przyjazdu rodziców/opiekunów.

6. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania o rezygnacji ze szkoły w formie pisemnej, złożonej osobiście w sekretariacie szkoły bądź drogą mailową na adres:info@polskaszkolacoventry.co.uk

 

§2

Rejestracja ucznia

1. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić formularz rejestracyjny i wniosek o legitymację szkolną (dostępne na stronie internetowej szkoły bądź wysłane przez sekretariat szkoły na adres mailowy rodzica/opiekuna).

2. Zapisy odbywają się w wyznaczonym przez Zarząd Szkoły terminie.

3. Jeśli uczeń zapisuje się do szkoły w ciągu roku szkolnego, dyrektor podejmuje decyzję, od kiedy uczeń może rozpocząć naukę. Zwykle bywa to w pierwszą sobotę po feriach.

4. W pewnych sytuacjach uczeń będzie mógł rozpocząć naukę dopiero po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, zwłaszcza gdy:

● jest powyżej 20 uczniów w klasie,
● klasa jest przygotowywana do I Komunii Świętej,
● klasa przygotowuje się do egzaminów (do tych klas można zapisać się tylko w pierwszym trymestrze).

§3

Opłaty

1. Uczeń będzie mógł uczęszczać do szkoły tylko po uiszczeniu pierwszej raty opłat za bieżący rok szkolny w wyznaczonym terminie oraz po uregulowaniu opłat zaległych.

2. Opłata powinna być dokonana przez konto rodziców/opiekunów na ParentMail. Wyjątkowo będzie przyjmowana gotówka lub wpłata na konto bankowe szkoły.

3. Wysokość opłat:

● £340 za jedno dziecko,

● £470 za dwoje lub więcej dzieci.

4. Opłatę będzie można dokonać wpłacając całą sumę lub w 5 ratach:

● pierwsza do 31 lipca przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego,

● druga do końca września danego roku szkolnego,

● trzecia do końca listopada danego roku szkolnego.

● czwarta do końca lutego

● piąta do końca kwietnia

5. W wypadku całkowitej, jednorazowej opłaty za szkołę, gdy uczeń przerwie naukę w ciągu roku szkolnego, część opłat zostanie rodzicom/opiekunom zwrócona. Aby otrzymać zwrot opłaty rodzice powinni napisać podanie do Zarządu Szkoły. Wysokość zwrotów jest następująca:

● 50%, jeśli uczeń przerywa naukę w 1 trymestrze,

● 25%, jeśli uczeń przerywa naukę w 2 trymestrze,

● 0%, jeśli uczeń przerywa naukę w 3 trymestrze.

Jeśli opłata będzie dokonana na raty nie jest przewidywany jej zwrot.

6. Szkoła zastrzega sobie prawo wyciągnięcia konsekwencji administracyjnych w wypadku, gdy mimo przypomnień, opłata za szkołę nie zostanie uiszczona.

7. Za zwłokę opłaty poza ustalonymi przez Zarząd Szkoły terminami będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20.00 funtów.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo, po trzykrotnym przypomnieniu o nie dokonaniu opłat i telefonie do rodziców/opiekunów, skreślenia dziecka z listy uczniów.

9. W przypadku rezygnacji złożonej w formie pisemnej przed 31 sierpnia i po dokonaniu przynajmniej pierwszej raty, rodzic/opiekun ma prawo ubiegać się o jej zwrot na podane konto bankowe w UK.

§4

Przypisy końcowe

1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Coventry jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Rodziców zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Zmiany w przepisach Regulaminu Polskiej Szkoły Sobotniej dokonuje Walne Zgromadzenie Rodziców lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rodziców na wniosek rodziców/opiekunów lub Zarządu Szkoły (zwanym Kolegium Szkoły). 

3. Procedurę zwoływania Walnego Zgromadzenia Rodziców określa Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Coventry i Konstytucja Charity Organization.

4. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej obowiązuje w rozpoczętym roku szkolnym w kształcie przyjętym przez ostatnio zwołane Walne Zgromadzenie Rodziców.

§5

Obowiązki Ucznia

Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:

●  Zapoznam się z obowiązkami ucznia.

●  Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.

●  Będę brać czynny udział w lekcjach.

●  Będę brać udział w lekcjach prowadzonych na platformie Google Classroom, będę oddawać prace w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

●  Nie będę jeść ani pić podczas lekcji w szkole.

●  Wiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas zajęć. W przypadku używania tego sprzętu podczas lekcji, nauczyciel ma prawo do jego skonfiskowania i umieszczenia go w widocznym miejscu i oddania uczniowi przed przerwą/zakończeniem lekcji.

●  Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach zajęć szkolnych. Będę regularnie odrabiać pracę domową.

●  Będę przygotowany/a do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.

●  Podczas przerw będę pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.

●  Będę koleżeński/a i opiekuńczy/a w stosunku do rówieśników i młodszych. Będę z szacunkiem odnosić się do nauczycieli, personelu szkoły, rodziców pełniących dyżury oraz rodziców innych uczniów.

●  Będę przestrzegać zasad wynikających z zarządzeń dotyczących Covid-19.

●  Będę szanować budynek, wyposażenie szkoły i otoczenie szkoły i wiem, że wszystkie koszta dokonanych przeze mnie zniszczeń będą ponosić moi rodzice/opiekunowie.

●  Wiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, środków odurzających i/lub alkoholu jest zabronione.

●  Wiem, że nie wolno żuć gumy w klasach i na terenie szkoły.

●  Wiem, że palenie tytoniu/papierosów na terenie szkoły jest zabronione.

 

Wiem, że za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu przewidywane są następujące kary:

– zwrócenie uwagi przez nauczyciela lub dyżurującego rodzica, – ostrzeżenie otrzymane od nauczyciela,
– powiadomienie Dyrekcji Szkoły o zaistniałym incydencie,
– rozmowa ucznia z Dyrekcją Szkoły,

– wezwanie do szkoły na rozmowę rodziców/opiekunów,
– zawieszenie w czynnościach ucznia na okres jednego miesiąca z obowiazkiem uzupełniania materiału przerobionego w klasie w tym okresie, – skreślenie z listy uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Coventry decyzją Zarządu Szkoły.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera