OPŁATY

Opłaty

 

1. Uczeń będzie mógł uczęszczać do szkoły tylko po uiszczeniu pierwszej raty opłat za
bieżący rok szkolny w wyznaczonym terminie oraz po uregulowaniu opłat zaległych.

 

2. Opłata powinna być dokonana przez konto rodziców/opiekunów na ParentMail.
Wyjątkowo będzie przyjmowana gotówka lub wpłata na konto bankowe szkoły.

 

3. Wysokość opłat (zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania Rodziców z dnia 3 grudnia
2022, stawka podwyższona o 5% stopy inflacyjnej)
● £360 za jedno dziecko,
● £495 za dwoje lub więcej dzieci.

 

4. Opłatę będzie można dokonać wpłacając całą sumę lub w 5 ratach:
● pierwsza do 15 sierpnia przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego,
● druga do końca września danego roku szkolnego,
● trzecia do końca listopada danego roku szkolnego.
● czwarta do końca lutego
● piąta do końca kwietnia

 

5. W wypadku całkowitej, jednorazowej opłaty za szkołę, gdy uczeń przerwie naukę w
ciągu roku szkolnego, część opłat zostanie rodzicom/opiekunom zwrócona. Aby otrzymać
zwrot opłaty rodzice powinni napisać podanie do Zarządu Szkoły. Wysokość zwrotów jest
następująca:
● 50%, jeśli uczeń przerywa naukę w 1 trymestrze,
● 25%, jeśli uczeń przerywa naukę w 2 trymestrze,
● 0%, jeśli uczeń przerywa naukę w 3 trymestrze.
Jeśli opłata będzie dokonana na raty nie jest przewidywany jej zwrot.

 

6. Szkoła zastrzega sobie prawo wyciągnięcia konsekwencji administracyjnych
w wypadku, gdy mimo przypomnień, opłata za szkołę nie zostanie uiszczona.

 

7. Za zwłokę opłaty poza ustalonymi przez Zarząd Szkoły terminami będzie
pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20.00 funtów.

 

8. Szkoła zastrzega sobie prawo, po trzykrotnym przypomnieniu o nie
dokonaniu opłat i telefonie do rodziców/opiekunów, skreślenia dziecka z listy
uczniów.

 

9. W przypadku rezygnacji złożonej w formie pisemnej przed 31 sierpnia i po
dokonaniu przynajmniej pierwszej raty, rodzic/opiekun ma prawo ubiegać się o
jej zwrot na podane konto bankowe w UK.

 

Witamy na stronie Polskiej Szkoły w Coventry!

Polska Parafia Stanisława Kostki
http://www.parafia-coventry.org.uk

Zapisz się do naszego newslettera